HARMONY OF LIFE
BEZPŁATNY NEWSLETTER: 
     |      SZUKAJ NA PORTALU: 
Ecoeurope.eu     
CZŁOWIEK ŹRÓDŁEM DOBRANowe Niebo i Nowa ZiemiaDom.ecoeuropeHarmonia życia na co dzień
BibliotekaUzdrowiska InnowacjeInstytut SzczęściaDar.ecoeuropeVideo.ecoeurope
 
 
 

Program Pomocowy PHARE i fundusze przedakcesyjne ISPA i SAPARD

Portal ecoeurope.eu
R E K L A M A
R E K L A M A

PRZEGLĄD KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA W SEKTORZE ENERGETYKI ODNAWIALNEJ W POLSCE

 Program Pomocowy PHARE i fundusze przedakcesyjne ISPA i SAPARD

Program PHARE jest od 1989 roku podstawowym źródłem finansowania w ramach pomocy Unii Europejskiej dla Polski i będzie dalej pełnił istotną rolę, aż do zakończenia procesu integracji europejskiej naszego kraju. Początkowo celem programu była pomoc finansowa w przemianach społecznych i ekonomicznych w Polsce i w innych krajach byłego bloku wschodniego. Wraz z postępem procesu integracji m.in. Polski, podstawowym celem PHARE stało się współfinansowanie działań niezbędnych do dostosowania krajów aspirujących do standardów w Unii. Obecnie dwa podstawowe priorytety PHARE to "rozwój instytucjonalny" (30% środków) i "inwestycje mające na celu dostosowanie do standardów UE" (70%). Kontrakty na realizację projektów o wartości do 50 tyś. EURO są zawierane w trybie bezpośredniej umowy poprzedzonej konkursem ofert, natomiast kontrakty na kwotę 50.000 -300.000 EURO są zawierane w ramach tzw. Kontraktów Ramowych z konsorcjum wyłanianym w celu realizowania wszystkich projektów PHARE z danej dziedziny. Dotychczasowe doświadczenia w korzystaniu z pomocy w ramach programu PHARE dla Polski, pokazują jednak, że choć teoretycznie program PHARE mógłby być szeroko wykorzystany do finansowania rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce, to jednak praktycznie jego wykorzystanie na cele inwestycyjne w tym zakresie było niewielkie.

R E K L A M A
Przykładem pomocy z podprogramów PHARE jest dofinansowanie projektu budowy turbiny wiatrowej o mocy 220 kW mających zapewnić dostawę energii elektrycznej dla miejskiej oczyszczalni ścieków w Nowogardzie (woj. szczecińskie). Wielkość dofinansowania w projektach PHARE/Cross-Border wynosi do 75% ogólnej wartości inwestycji, przy czym projekty związane z energetyka odnawialną są finansowane tylko, jeżeli np. zostanie wykazany szczególny wpływ takiego projektu na ochronę środowiska. Z kolei w ramach innego trans granicznego podprogramu PHARE, PHARE-CREDO sfinansowano projekt mający na celu opracowanie koncepcji Centrum Odnawialnych Źródeł Energii dla Euroregionu Niemen.
Dwa podstawowe fundusze przedakcesyjne dla Polski to ISPA i SAPARD. Oba stwarzają teoretycznie możliwości do finansowania projektów energetyki odnawialnej w naszym kraju w latach 1999-2002. Podobnie jak PHARE są to potencjalne źródła współfinansowania przez UE procesu dostosowania krajów ubiegających się o członkostwo.

ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-accession) skierowany jest na dostosowanie infrastruktury technicznej krajów aspirujących do pełnego członkostwa do standardów unijnych. Na dofinansowanie rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce w ramach modernizacji infrastruktury technicznej wydatkowane mogą częściowo środki ISPA przeznaczone na ochronę środowiska w wysokości do 125 min EURO rocznie (druga część środków ISPY przeznaczona jest na wspieranie sektora transportu). Za tę część ISPA odpowiedzialne jest ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, a agencją wdrażającą będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Udział finansowy ISPA nie może przekraczać 85% całego kosztów zadania, w praktyce do 70%.

Program SAPARD (Suport for Pre-Accession Measures for Agriculture and Rura! Development) adresowany jest tez do wszystkich krajów stowarzyszonych. Przewidywany budżet dla wszystkich objętych jego zasięgiem krajów wynosi 500 milionów EURO rocznie. Biorąc pod uwagę proponowane kryteria podziału środków, można oczekiwać, że Polska będzie otrzymywać w ramach tego programu co najmniej 150 min EURO rocznie, aż do momentu przyłączenia do Unii. Priorytety działań objętych programem SAPARD w których choćby częściowo może mieścić się finansowanie rozwoju energetyki odnawialnej, głownie na obszarach wiejskich to: inwestycje w gospodarstwach rolnych, rozwój i dywersyfikacja działalności gospodarczej zapewniającej alternatywne źródła dochodu, rozwój i poprawa infrastruktury wiejskiej. Za realizację programu w Polsce odpowiedzialne jest Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Udział finansowy programu nie może przekraczać 75% całego kosztu przedsięwzięcia finansowanego ze środków publicznych (np. inwestycja gminna).

R E K L A M A
Wydatkowanie środków ISPA i SAPARD na energetykę odnawialną może być utrudnione, ze względu na ograniczone od dołu limity projektów. Budżet pojedynczego projektu w ramach ISPA nie może być mniejszy niż 5 min, EURO. Dlatego też, przy niewielkiej skali projektów w energetyce odnawialnej konieczne będzie "pakietowanie" małych projektów w większe lokalne i regionalne programy. Istotną rolę w kształtowaniu szczegółowych priorytetów dla tych programów i zgłaszaniu propozycji projektów inwestycyjnych będą miały władze samorządowe i to od nich zależeć będzie w dużym stopniu, czy projekty energetyki odnawialnej będą miały istotne znaczenie w realizacji programów przedakcesyjnych w Polsce. Ważnym narzędziem do pozyskania środków przedakcesyjnych na cele rozwoju energetyki odnawialnej będą plany konkretnych projektów wpisane w strategie rozwoju regionalnego i lokalnego oraz plany zagospodarowania przestrzennego.

Fundusze przedakcesyjne są dla Polski przejściową formą do uzyskania (w okresie właściwego członkostwa w Unii) dostępu do funduszy strukturalnych. Ogólna kwota funduszy strukturalnych w Unii w latach 1994-1999 wynosiła o 141.471 min EURO i przeznaczona była na takie działania w ramach polityki strukturalnej jak: rozwój i dostosowanie regionów słabiej rozwiniętych, restrukturyzacja regionów w których występuje przemysł schyłkowy, zwalczanie bezrobocia oraz rozwój i zmiany strukturalne obszarów wiejskich. Kraje członkowskie Unii w ramach realizacji powyższych działań wykorzystały część z tych środków na rozwój energetyki odnawialnej.
   WASZYM ZDANIEM
Brak wypowiedzi
Dodaj nową wypowiedź:
Autor:
Treść:
Antyspam: 4+5=
Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu ecoeurope.eu, ekoeurope.eu, ekoenergia.pl, ecoenergia.pl i portal nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przed wstawieniem komentarza, pisania EKO blogu, EKO dom.ekoenergia.pl lub korzystania z EKO czatu przeczytaj REGULAMIN FORUM DYSKUSYJNEGO/SPOŁECZNOŚCI. Naruszenia regulaminu można zgłaszać pod adresem: sekretariat@ecoeurope.eu
R E K L A M A
Polecamy: bzyk-car.pl  
Współpraca | Reklama | Linki | Kontakt
dodaj do ulubionych   ustaw jako startową

Portal internetowy: wersja 3.40
Copyright © 2000 - 2020 Ekoenergia.pl - Ecoeurope.eu
Portal Eko : Odnawialne źródła energii
Made in Poland

Realizacja: e-solution © 2006

Portal firmy "Ecoeurope.eu" sp. z o.o. o domenach: ecoeurope.eu, ekoeurope.eu, ekoenergia.pl ,ecoenergia.pl i inne będące jego własnością nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Portalu i/lub Serwisów.