HARMONY OF LIFE
BEZPŁATNY NEWSLETTER: 
     |      SZUKAJ NA PORTALU: 
Ecoeurope.eu     
CZŁOWIEK ŹRÓDŁEM DOBRANowe Niebo i Nowa ZiemiaDom.ecoeuropeHarmonia życia na co dzień
BibliotekaUzdrowiska InnowacjeInstytut SzczęściaDar.ecoeuropeVideo.ecoeurope
 
 
 

Fundusze Unii Europejskiej dostępne dla Polski

Portal ecoeurope.eu
R E K L A M A
R E K L A M A

Fundusze Unii Europejskiej dostępne dla Polski


Fundusze unijne na energetykę odnawialną dla państw członkowskich

Realizowana w Unii Europejskiej polityka wykorzystania odnawialnych źródeł energii po przyjęciu 1997 roku Białej Księgi "Energia dla Przyszłości- odnawialne Źródła Energii" w znacznej mierze oparta jest na bezpośrednim wykorzystaniu mechanizmów finansowych. W kwietniu 1999 roku Komisja Europejska przyjęła w tym zakresie krótkookresową strategię wdrażania Białej Księgi, pod nazwą tzw. Kampanii Wdrożeniowej (Campaign for Take-Off). Kampania ta obejmuje wykaz niezbędnych działań Komisji Europejskiej i państw członkowskich w poszczególnych sektorach energetyki odnawialnej prowadzących do uzyskania takiego poziomu inwestycji ze środków prywatnych i publicznych w latach 1999-2003, aby zagwarantowane było osiągnięcie do roku 2010 ostatecznego celu zawartego w Białej Księdze, tj. dwunastoprocentowego udziału energii odnawialnych w bilansie energetycznym Unii.

R E K L A M A
Najważniejszym składnikiem Kampanii Wdrożeniowej jest sprecyzowanie roli, wielkości i źródeł pochodzenia środków publicznych przewidzianych na rozwój energetyki odnawialnej w latach 1999-2003- W rozpatrywanym okresie mają one stanowić 20-25% ogółu środków przeznaczonych na inwestycje i aktywną promocję energetyki odnawialnej w Unii Europejskiej. Główne źródła środków publicznych na inwestycje w sektorze energetyki odnawialnej pochodzić będą z państw członkowskich i w rozpatrywanym okresie wynosić będą ponad 8 mld. EURO. Przyjęto przy tym zasadę, że realne wydatki ze środków publicznych państw członkowskich będą rosły od 1,2 mld. EURO w 1998 roku, corocznie o 10%. Stwierdzono, że nie wszystkie z 8 mld. EURO wydanych na energetykę odnawialną w Unii będą się mieściły bezpośrednio w ramach Kampanii Wdrożeniowej, ale tylko 75%. Stąd na samą Kampanię przewiduje się wydatkowanie ponad 6 mld. EURO z budżetów państw członkowskich do roku 2003.

Uzupełnieniem środków narodowych na rozwój energetyki odnawialnej w rozpatrywanym okresie będą środki Komisji Europejskiej pochodzące z Funduszy Strukturalnych i V Programu Ramowego Unii Europejskiej o Współpracy Naukowo-Badawczej, Technologicznej i Prezentacji. Z Funduszy Strukturalnych Unii przewiduje się wydatkowanie prawie 500 mld EURO na energetykę odnawialną, podczas gdy następne 500 mld EURO pochodzić będzie z podprogramu V Programu Ramowego: "Energia, .Środowisko i Rozwój Zrównoważony". Łączne wydatki ze środków publicznych w Kampanii Wdrożeniowej w pierwszych 5 latach wdrażania Białej Księgi wyniosą zatem ponad 7 mld. EURO. Oczekuje się że razem, ze środkami prywatnymi, łączne wydatki na energetykę odnawialną w Unii do roku 2003 wyniosą ponad 30 mld EURO. Rozbicie wydatków i dotacji na poszczególne sektory i technologie energetyki odnawialnej w rozpatrywanym okresie przedstawiono w tabeli l.

Pomimo tego, że tylko niewielki odsetek funduszy na realizację Kampanii Wdrożeniowej będzie dostępny dla Polski (w ramach współpracy z państwami trzecimi) to w sensie strategicznym Kampania może i zapewne powinna wywołać pewne skutki dla naszego kraju. W trakcie jej trwania przewiduje się formalne zakończenie procesu integracji europejskiej naszego kraju z Unią. Jednakże już jako kraj stowarzyszony, zostaniemy począwszy od przyszłego roku zasileni środkami przedakcesyjnymi ISPA i SAPARD oraz rosnącymi od bieżącego roku środkami funduszu PHARE. W ramach procesu harmonizacji naszej gospodarki z Unią, środki te powinny być w podobnym odsetku jak będące ich odpowiednikiem środki strukturalne w samej Unii przeznaczone na energetykę odnawialną. Gdyby przyjąć taką analogię całkowite wydatki tylko z powyższych funduszy pomocowych Unii na energetykę odnawialną w Polsce mogłyby wynosić od 2,5 do 5 mln EURO rocznie. Wydatkowanie takich kwot wydaje się realne, pod warunkiem przyjęcie stosownych priorytetów przez Rząd oraz identyfikacji i zgłoszenia do tych programów odpowiedniej ilości projektów inwestycyjnych przez potencjalnych inwestorów.

R E K L A M A


 

Tab. l Szacunkowe dotacje do energetyki odnawialnej w EU na lata 1999-2003

Odnawialne źródła energii Szacunkowe ogólne koszty inwestycyjne w mld EURO Zakres dotacji w % Średni udział dotacji w kosztach inwestycyjnych w % Uśredniona całkowita wartość dotacji ze środków publicznych w mld EURO
Fotowoltaika w UE 2,85 35-80 45 1,2825
Fotowoltaika w krajach rozwijających się (2,45) - - -
Kolektory słoneczne 4,7 0-30 15 0,705
Siłownie wiatrowe 10,1 10-40 20 2,02
Biomasa do produkcji ciepła i elektryczności 5,5 20-60 30 1,65
Biomasa na ogrzewanie domów 4,4 0-20 10 0,44
Biogaz 1,2 20-40 25 0,3
Biopaliwa ciekłe 1,25 30-70 50 0.625
Łącznie 30,05         7


Fundusze unijne na energetykę odnawialną dostępne bezpośrednio dla Polski

Niezależnie od Kampanii Wdrożeniowej, w sytuacji obecnego otwarcia dla Polski szeregu innych celowych programów Unii Europejskiej takich jak ALTENER II, SYNERGY, oraz V Programu Ramowego o Współpracy Naukowo-Badawczej, Technologicznej i Promocji, otwiera się pole aktywności i możliwości bezpośredniego pozyskania środków na projekty energetyki odnawialnej dla krajowych instytucji naukowych oraz władz regionalnych i lokalnych. Szczególnie atrakcyjnie przedstawiają się możliwości aktywnego udziału krajowych instytucji w V Programie Ramowym w latach 1999-2002. Odnawialne źródła energii są jednym z priorytetów, przy czym już na rok 1999 z 208 min EURO przeznaczonych na energetykę, ponad 60% środków zarezerwowano na energetykę odnawialną, w tym aż 75% na inwestycje w ramach projektów demonstracyjnych.

Warto przypomnieć, że w związku z uruchomieniem w br. Piątego Programu Ramowego, większość programów dotychczasowych programów finansujących energetykę odnawialną w Unii Europejskiej ulega zamknięciu. Na początku 1999 roku część programów już istniejących i otwartych dla Polski uległa ewentualnej modyfikacji i zostały przedłużone (ALTENER, SYNERGY, podprogramy programu PHARE jak PHARE-CREDO, ECOS-OYERTURE, PARTNERSHIP), część zapewne zniknie (JOUL, THERMIE), a pojawią się nowe programy.

Przykładem inwestycji, która uzyskała wcześniej w Polsce wsparcie z zamkniętego obecnie programu Komisji Europejskiej THERMIE był projekt wykorzystania metanu na wysypisku komunalnym w Toruniu do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w systemie skojarzonym. Bezzwrotne dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło 35% łącznych kosztów inwestycji netto, tj, 2,3 min zł. Trzeba jednak zaznaczyć, że programy te mogą wspierać inwestycje tylko, gdy są to projekty demonstracyjne prezentujące innowacyjne rozwiązania w technologiach wykorzystania OZE.

Po dotychczasowych doświadczeniach, można się więc spodziewać, że w obecnie ogłoszonych pierwszych konkursach w ramach V Programu Ramowego, ALTENER, SYNERGY i LIFE na nowe projekty, z których wiele jest związanych z wykorzystaniem OZE polskie instytucje szerzej skorzystają z tej coraz szerszej oferty i coraz większych możliwości. Włączenie się Polski do obecnie istniejących programów Unii Europejskiej powinno opierać się w znacznej mierze także na środkach krajowych, pochodzących na przykład z funduszy ekologicznych. Aktywny udział w tych działaniach umożliwiłby Polsce w przyszłości znacznie szersze wykorzystanie funduszy strukturalnych i innych funduszy celowych na energetykę odnawialną w Unii Europejskiej po formalnym wstąpieniu naszego kraju w struktury unijne.
   WASZYM ZDANIEM
Brak wypowiedzi
Dodaj nową wypowiedź:
Autor:
Treść:
Antyspam: 4+2=
Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu ecoeurope.eu, ekoeurope.eu, ekoenergia.pl, ecoenergia.pl i portal nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przed wstawieniem komentarza, pisania EKO blogu, EKO dom.ekoenergia.pl lub korzystania z EKO czatu przeczytaj REGULAMIN FORUM DYSKUSYJNEGO/SPOŁECZNOŚCI. Naruszenia regulaminu można zgłaszać pod adresem: sekretariat@ecoeurope.eu
R E K L A M A
Polecamy: bzyk-car.pl  
Współpraca | Reklama | Linki | Kontakt
dodaj do ulubionych   ustaw jako startową

Portal internetowy: wersja 3.40
Copyright © 2000 - 2020 Ekoenergia.pl - Ecoeurope.eu
Portal Eko : Odnawialne źródła energii
Made in Poland

Realizacja: e-solution © 2006

Portal firmy "Ecoeurope.eu" sp. z o.o. o domenach: ecoeurope.eu, ekoeurope.eu, ekoenergia.pl ,ecoenergia.pl i inne będące jego własnością nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Portalu i/lub Serwisów.