HARMONY OF LIFE
BEZPŁATNY NEWSLETTER: 
     |      SZUKAJ NA PORTALU: 
Ecoeurope.eu     
CZŁOWIEK ŹRÓDŁEM DOBRANowe Niebo i Nowa ZiemiaDom.ecoeuropeHarmonia życia na co dzień
BibliotekaUzdrowiska InnowacjeInstytut SzczęściaDar.ecoeuropeVideo.ecoeurope
 
 
 

Towarzystwo Elektrowni Wodnych

Portal ecoeurope.eu
R E K L A M A
R E K L A M A

Towarzystwo Elektrowni Wodnych istnieje już dziesięć lat, liczy 125 członków zwyczajnych, 31 członków wspierających oraz 7 członków honorowych. Głównym celem działania TEW jest ochrona i reprezentacja istniejących elektrowni wodnych energetyki zawodowej oraz aktywne wspieranie rozwoju energetyki wodnej i innych odnawialnych źródeł energii.

W okresie przebiegających w sposób dość gwałtowny zmian strukturalnych w krajowej gospodarce istniało realne niebezpieczeństwo odsunięcia na dalszy plan problemów związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w tym przede wszystkim energii wodnej, której zasoby i potencjalne techniczne możliwości wykorzystania są stosunkowo najlepiej rozpoznane. Energetyka wodna, jak mało która gałąź gospodarki poznała moc przemian systemowych, to właśnie w czasie budowy poprzedniego systemu doprowadzono do tego, że z ponad 6 tysięcy obiektów, w których wykorzystywano energię spiętrzonej wody sprawnych pozostało dzisiaj jedynie kilkaset.

R E K L A M A

Cele statutowe Towarzystwa Elektrowni Wodnych:
  1. Podejmowanie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju oraz racjonalnego wykorzystania zasobów wodno-energetycznych kraju jak i tworzenie uzupełniających źródeł energii elektrycznej w elektrowniach przepływowych, zbiornikowych i pompowych będących najbardziej korzystnymi z punktu widzenia ochrony środowiska jak też poprawnej ekonomiki Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.
  2. Inicjowanie, propagowanie i wdrażanie postępu technicznego w procesie wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach wodnych.
  3. Propagowanie i inicjowanie działalności mającej na celu wykorzystanie innych odnawialnych źródeł energii dla wytwarzania energii elektrycznej (słońce, wiatr, biogaz itp.).
  4. Współdziałanie z władzami państwowymi i gospodarczymi, instytucjami naukowymi i organizacjami społecznymi w zakresie obrony interesów hydroenergetyki na terenie całego kraju.
  5. Wykonywanie analiz ekonomicznych związanych z produkcją i magazynowaniem energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii.
  6. Reprezentowanie Towarzystwa, jego potrzeb i interesów wobec władz państwowych, gospodarczych i innych instytucji prawnych i osób fizycznych.
  7. Popularyzacja w społeczeństwie zagadnień technicznych, ekonomicznych i ekologicznych z dziedziny hydroenergetyki i innych odnawialnych źródeł energii.
Koszty utrzymania obiektów energetyki wodnej w tym przede wszystkim budowli hydrotechnicznych są bardzo wysokie, a ich prawidłowa eksploatacja wymaga dużej systematyczności i sumienności. W warunkach gospodarki rynkowej, która w niedługim czasie obejmie także sferę wytwarzania energetyki, niezbędne jest stworzenie takich mechanizmów ekonomicznych i organizacyjno-prawnych, które pozwolą nie tylko na utrzymanie istniejącego potencjału energetyki wykorzy-stującej odnawialne źródła energii lecz również spowodują intensywny rozwój tego sektora energetyki. Chcemy brać udział w wypracowy-waniu tych mechanizmów i w pewnym zakresie nam się to udaje. Brak środków na prowadzenie podstawowego zakresu prac remontowych prowadzi wprost do szybkiej dekapitalizacji tych obiektów. Odtworzenie zrujnowanego stopnia wodnego w większości przypadków jest praktycznie niemożliwe. Koszty inwestycji odtworzeniowych z reguły są tak wysokie, że inwestycja z punktu widzenia oczekiwanych efektów energetycznych staje się wysoce nieopłacalna. Należy jednak zagadnienie wykorzystania odnawialnej energii postrzegać inaczej nie tylko przez pryzmat "licznika energii elektrycznej". Czas aby właściciele elektrowni wodnych i potencjalni inwestorzy zauważyli również efekty pozaenergetyczne występujące w związku z prowadzoną eksploatacją obiektów gospodarki wodnej. To, że obiekty energetyki wodnej spełniają ważną rolę w regulacji stosunków wodnych (zagadnienia retencji wodnej, podnoszenie poziomu wód gruntowych, utrzymywania przepływów biologicznych i gaszenia fal powodziowych) jak również w wielu innych sferach gospodarki (rolnictwo, leśnictwo, rekreacja i turystyka, żegluga) jest faktem powszechnie znanym i przez nikogo nie negowanym. Jest jeszcze jeden efekt, wydaje się, że najistotniejszy, to efekt zmniejszenia emisji szkodliwych substancji jakie są wyrzucane do atmosfery w procesach technologicznych wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach konwencjonalnych. Do tego, że polityka w zakresie ochrony środowiska naturalnego nie może sprowadzać się do instalowania kolejnych filtrów na kominach elektrowni cieplnych i że trzeba poszukiwać możliwości produkcji energii przy zastosowaniu czystych technologii dzisiaj już nikogo nie trzeba przekonywać. Konieczne jest określenie warunków jakie należy stworzyć aby uzyskać efekt w postaci intensyfikacji rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

 

R E K L A M A


Ważniejsze zamierzenia TEW na rok 2000

Opiniowanie projektów przepisów związanych z gospodarką wodną i rynkiem energii elektrycznej. Rozpoznanie możliwości wykorzystania środków pomocowych Unii Europejskiej dla energetyki odnawialnej. Ścisła współpraca z instytucjami i ośrodkami naukowymi działającymi w obszarach gospodarki wodnej i ochrony środowiska. Współpraca z firmami produkcyjno-usługowymi w obszarach: środków smarnych biodegradowalnych i metod czyszczenia zbiorników. Szeroka Promocja TEW i energetyki wodnej.

Podejmowanie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju oraz racjonalnego wykorzystania zasobów wodno - energetycznych kraju to główny cel działania zapisany w statucie naszego towarzystwa. To także z naszej inicjatywy powstała organizacja gospodarcza, w której skupiony został majątek produkcyjny elektrowni wodnych o mocy zainstalowanej stanowiącej blisko 75% mocy zainstalowanej w całej krajowej energetyce wodnej. Elektrownie Szczytowo- Pompowe S.A. to firma, w której pokładane są nasze nadzieje na rozwój energetyki wodnej. Istnieją bowiem dobrze rozpoznane lokalizacje elektrowni wodnych, które czekają na swój czas, na odpowiednie warunki sprzyjające do rozpoczęcia tych inwestycji. Istnieje również wiele obiektów energetyki wodnej wymagających podjęcia pilnych inwestycji odtworzeniowych. Istnieją również inne źródła odnawialnej energii, które wymagają dokładniejszego rozpoznania i śmiałych pilotowych instalacji. Trzeba pamiętać, że tylko 5% elektrowni wodnych nie przekroczyło 20 lat eksploatacji , pozostałe elektrownie to prawdziwe wiekowe staruszki. Lecz nawet przy tak silnej organizacji jaką jest ESP SA nie wystarcza środków. Dopóki nie dopracujemy się systemu dodatkowych opłat za efekty poza-energetyczne, a przede wszystkim za efekt produkcji energii bez szkodliwego wpływu na środowisko naturalne, oczekiwana dynamika rozwoju energetyki działającej w oparciu o odnawialne źródła energii jest w bliskim horyzoncie czasowym nierealna do osiągnięcia. Towarzystwo nasze jest od lat zaangażowane w poszukiwaniu rozwiązań prowadzących do wypracowania systemu dodatkowych należności dla producentów energii elektrycznej z odna-wialnych źródeł. Przedstawia-my konkretne propozycje, które znajdują coraz większe poparcie a pewne rozwiązania są już stosowane. Znalazły między innymi swoje odbicie w zapisach nowego prawa energetycznego jak również w nowych zasadach rozliczeń tzw. małej energetyki wykorzystującej odnawialne źródła energii. - W zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii jest bardzo dużo do zrobienia, musi zatem cieszyć fakt powstawania organizacji i stowarzyszeń, które chcą zajmować się tą problematyką. Ten potencjał trzeba koniecznie wykorzystać. Marzy nam się federacja stowarzyszeń, która posiadałaby zwielokrotnioną siłę oddziaływania. Nie chodzi tutaj o nieustającą walkę z nieokreślonym przeciwnikiem. Zrozumienie problemów energetyki w aspekcie ochrony środowiska naturalnego jest dość powszechne. Potrzebne są przekonywujące argumenty aby został zaangażowany odpowiednio duży kapitał. Podstawowym argumentem przemawiającym do potencjalnych inwestorów jest efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia. Działalność naszego towarzystwa ukierunkowana jest także na zdobywanie tych argumentów.

 

CZŁONKOWE WSPIERAJĄCY TOWARZYSTWA

"ARIEL" sc, ABB BUHYT LTD, Elektrownia Wodna Żarnowiec S.A., Elektrownie Szczytowo-Pompowe SA, Energetyka Poznańska SA, ENERGOSERWIS SA Lubliniec, Fundacja "Kaskada Dolnej Wisły", Hydromex Sp. z o.o., Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Wrocław, Instytut Energetyki o/Gdańsk, INTOP Ltd Sp. z o.o., KDMSTER sc, KOSZALIŃSKIE ELEKTROWNIE WODNE Spółka z o.o., Mobil OIL POLANO Sp. z o.o. i Spółka, ENERGOEFEKT Sp. z o.o." SIKA POLAND Sp. z o.o., ŻRE Spółka z o.o. Gdańsk, ZE Szczecin Rejon Elektrowni Wodnych Spółka z o.o. Ploty, ZPRE "ENERGOPREM", ZE Bydgoszcz SA, ZE Jelenia Góra SA, ZE Kraków SA, ZE Rzeszów SA, ZE Słupsk S.A., ZE Toruń SA, ZE Warszawa-Teren SA., ZZW Niedzica Spółka Akcyjna, ZEW Dychów SA, ZEW Porąbka-Żar SA, ZRME,ZARMEL",VCMTH POLSKA Sp. z o.o.

CZŁONKOWIE HONOROWI TOWARZYSTWA

Honorowy Prezes Towarzystwa: Stanisław Cicholski,
Członkowie Honorowi: Tadeusz Białek, Józef Kaczor, Stefan Kwiatkowski, Konrad Lewandowski, Bogdan Sienkiewicz, Edward Warchoł

 

Prezes TEW Wojciech Kułagowski Wiceprezes ESP S.A. Elektrownie Szczytowo Pompowych S.A., ul. Pańska 73,
00-834 WARSZAWA, tel/fax. (0-22) 6201181
Wiceprezes TEW Władysław M. Krakowski Prezes ZZW Niedzica S.A. ZZW Niedzica S.A., ul. Widokowa-!, 34-441 NIEDZICA
tel. (0-18) 2629407, fax (0-18) 26 29 499
Wiceprezes TEW Tadeusz Sobolewski Emerytowany Prezes
BSiPE ENERGOPROJEKT WARSZAWA S.A.
ul.Bukowińska 24a/24, 02-703 WARSZAWA
tel./fax. (0-22)85380 92
Sekretarz TEW Krzysztof Urbański Dyrektor Techniczny Członek Zarządu
ZEW Dychów S.A.
ZEW DychówS.A.,66-626 DYCHÓW
tel. (0-68) 383 84 77, fax. (0-68) 383 68 75
Skarbnik TEW Czesław Kotas Kierownik Wydziału Remontów
ZEW Porąbka Żar S.A.
34-315 MIĘDZYBRODZIEŻYWIECKIE
tel. (0-33) 86613 44 w.335, fax (0-33) 8661041


Towarzystwo Elektrowni Wodnych
   WASZYM ZDANIEM
Brak wypowiedzi
Dodaj nową wypowiedź:
Autor:
Treść:
Antyspam: 8+9=
Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu ecoeurope.eu, ekoeurope.eu, ekoenergia.pl, ecoenergia.pl i portal nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przed wstawieniem komentarza, pisania EKO blogu, EKO dom.ekoenergia.pl lub korzystania z EKO czatu przeczytaj REGULAMIN FORUM DYSKUSYJNEGO/SPOŁECZNOŚCI. Naruszenia regulaminu można zgłaszać pod adresem: sekretariat@ecoeurope.eu
R E K L A M A
Polecamy: bzyk-car.pl  
Współpraca | Reklama | Linki | Kontakt
dodaj do ulubionych   ustaw jako startową

Portal internetowy: wersja 3.40
Copyright © 2000 - 2020 Ekoenergia.pl - Ecoeurope.eu
Portal Eko : Odnawialne źródła energii
Made in Poland

Realizacja: e-solution © 2006

Portal firmy "Ecoeurope.eu" sp. z o.o. o domenach: ecoeurope.eu, ekoeurope.eu, ekoenergia.pl ,ecoenergia.pl i inne będące jego własnością nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Portalu i/lub Serwisów.