HARMONY OF LIFE
BEZPŁATNY NEWSLETTER: 
     |      SZUKAJ NA PORTALU: 
Ecoeurope.eu     
CZŁOWIEK ŹRÓDŁEM DOBRANowe Niebo i Nowa ZiemiaDom.ecoeuropeHarmonia życia na co dzień
BibliotekaUzdrowiska InnowacjeInstytut SzczęściaDar.ecoeuropeVideo.ecoeurope
 
 
 

Biblioteka - Artykuły

Portal ecoeurope.eu
R E K L A M A
R E K L A M A

Warunki kredytowania elektrowni wiatrowych

Andrzej BAJERSKI, Maria ARENDARCZYK
Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Gdańsku

Streszczenia

BOŚ SA jest od 10 lat największym źródłem finansowania inwestycji proekologicznych w sektorze bankowym. Specyfiką polskiego systemu finansowania ochrony środowiska jest funkcjonowanie czterostopniowego systemu celowych funduszy pozabudżetowych ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Fundacja Ekofundusz administrująca środkami pochodzącymi z konwersji części zadłużenia zagranicznego oraz obsługa środków zagranicznych.

W ramach współpracy z donatorami Bank udziela kredytów ze środków przez nich powierzonych lub ze środków Banku z dopłatami do oprocentowania dokonywanymi przez donatorów. BOŚ S.A. dysponuje środkami NFOŚiGW przeznaczonymi na budowę elektrowni wiatrowych o mocy do 0,75 MW, organizuje kompleksowe finansowanie budowy farm wiatrowych we współpracy z innymi donatorami środków, posiada linie kredytowe umożliwiające preferencyjne kredytowanie infrastruktury towarzyszącej inwestycjom aeroenergetycznym.

R E K L A M A


Wprowadzenie

Wypełniając swoją misję BOŚ finansuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony środowiska, współpracując z instytucjami, które zainteresowane są właściwym wydatkowaniem środków w tej dziedzinie gospodarki narodowej.
Problem ochrony środowiska należy obecnie do najważniejszych problemów w energetyce. W Polsce w latach 90-tych w wyniku działań skierowanych na oszczędność energii oraz regresu przemysłu ciężkiego spadło zapotrzebowanie mocy elektrycznej o około 30%. Jest to dobry moment do podjęcia intensywnych działań zmierzających do proekologicznych modernizacji energetyki w tym budowy urządzeń chroniących środowisko. Polski system finansowania ochrony środowiska opiera się na wielu źródłach. BOŚ SA jest od 10 lat największym źródłem finansowania inwestycji proekologicznych w sektorze bankowym.

Przed nastaniem ?wieku pary i elektryczności" charakterystycznym elementem polskiego krajobrazu były wiatraki. Budowano je od średniowiecza aż do połowy XIX wieku na obszarze Pomorza, Wielkopolski, Mazur, Mazowsza i Podlasia. Dzisiaj można spotkać je w szczątkowej postaci jedynie w skansenach lub stojące samotnie i niszczejące. Służyły jako młyny, pompowały wodę, nawadniały i nawet wytwarzały energię elektryczną. Tak był kiedyś wykorzystywany wiatr - źródło czystej i odnawialnej energii.
Coraz większe zużycie energii, głównie węgla, powoduje emisję do atmosfery gazów szklarniowych (dwutlenku węgla, tlenku węgla, azotu, freonów i innych) i bezprecedensowe zmiany w składzie chemicznym atmosfery. Obecnie w coraz większej ilości państw problem wykorzystania wiatru jako źródła energii stoi na czołowym miejscu.

Finansowanie ochrony środowiska w Polsce

Specyfiką polskiego systemu finansowania ochrony środowiska, która wyróżnia nasze rozwiązania na tle innych państw jest funkcjonowanie czterostopniowego systemu celowych funduszy pozabudżetowych ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Narodowego, Wojewódzkich, Powiatowych i Gminnych.

Fundusze zasilane są z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wnoszonych przez podmioty gospodarcze oraz z kar za przekraczanie dopuszczalnych norm zanieczyszczeń. W przypadku 2 pierwszych funduszy, które mają osobowość prawną i mogą udzielać pożyczek, zwrot rat kredytowych i odsetek stanowi obecnie główne źródło ich dochodów. Z funduszy tych pochodzi średnio ok. 25% wszystkich środków finansowych, jakie są dostępne w Polsce na inwestycje proekologiczne. Uzupełnieniem tak rozbudowanego systemu finansowania są fundacje krajowe i zagraniczne w tym Ekofundusz administrujący środkami pochodzącymi z konwersji części zadłużenia zagranicznego na inwestycje proekologiczne. Z zagranicznych źródeł finansowania pochodzi jedynie ok. 5% środków przeznaczonych na ochronę środowiska Kredyty różnych banków stanowią 12-13%. Krajowy system finansowania ochrony środowiska, musi być stopniowo modyfikowany z myślą o oczekiwanym przystąpieniu do grona państw Unii Europejskiej. Udział energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energetyki pierwotnej kraju zgodnie z Pilotażowym Programem Komisji Europejskiej powinien osiągnąć 14% w 2020r. Obecnie wynosi on około 2,5%  

R E K L A M A


Finansowanie ochrony środowiska przez BOŚ SA

W ramach współpracy z donatorami Bank udziela kredytów ze środków przez nich powierzonych lub ze środków Banku z dopłatami do oprocentowania dokonywanymi przez donatorów.

NFOŚiGW najważniejszy partner Banku, będący założycielem Banku i znaczącym akcjonariuszem udostępnia swoje środki na wskazane przez siebie przedsięwzięcias określając jednocześnie wysokość i warunki udzielenia kredytu. Bank dokonuje oceny ekonomicznej kredytobiorcy, oceny inwestycji pod względem formalno-prawnym oraz możliwości osiągnięcia efektów ekologicznych.

Inną formą współpracy z NFOŚiGW jest udzielanie kredytów w ramach linii kredytowych. Obecnie Bank obsługuje kolejną 4 edycję linii kredytowych ze środków NFOŚiGW. Podobną współpracę Bank realizuje z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Aby jednostka finansująca potraktowała inwestycje aeroenergetyczne z należytą powagą, niezbędnym jest gwarancja uzyskania odpowiedniego efektu ekologicznego oraz sprawny przebieg procesu zwrotu nakładów kapitałowych. Planując inwestycje należy skorzystać z doświadczonych i uznanych producentów turbin oraz precyzyjnie określić pod względem zasobów wiatru planowaną lokalizację.

Finansowanie budowy elektrowni wiatrowych w ramach linii kredytowych NFOŚiGW

Zakup urządzeń i instalacja elektrowni wiatrowych o mocy do 0,75 MW. Podmioty uprawnione do ubiegania się o kredyt: wszyscy ubiegający się. Warunki kredytowania:

- max kwota kredytu - 1.000.000,-zł. lecz nie więcej niż 50% kosztu inwestycyjnego
- max okres realizacji - do 6 m-cy od daty postawienia przez Bank kredytu do dyspozycji
- okres kredytowania - do 5 lat
- oprocentowanie - 0,4 stopy redyskontowej weksli w stosunku rocznym
- okres karencji - spłata kredytu od dnia zakończenia zadania
- prowizja- 1,5% kwoty kredytu

Finansowanie kompleksowe budowy elektrowni wiatrowych przez BOŚ SA

Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Gdańsku organizuje kompleksowe finansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska w tym budowę elektrowni wiatrowych. Podstawą rozpoczęcia współpracy z Inwestorem jest podpisanie przez Inwestora i Bank ?Mandatu", w którym Bank przyjmuje zlecenie na zasadach wyłączności zorganizowania z należytą starannością finansowania, przy współudziale Instytucji finansujących, inwestycji z zakresu ochrony środowiska w wyniku, których następuje uzyskanie efektów ekologicznych.

Instytucje współfinansujące projekty poza wkładem własnym inwestora:

- Ekofundusz, NFOŚiGW, WFOŚiGW - dotacje lub kredyty udzielone na warunkach preferencyjnych.

- BOŚ S.A. - kredyty komercyjne uzupełniające środki niezbędne do ostatecznego zbilansowania nakładów inwestycyjnych. kredyt inwestycyjny złotówkowy - do 7 lat, oprocentowanie - 19,3% w skali roku, wkład własny 30% kredyt inwestycyjny w walucie wymienialnej USD lub EUR udzielane na cele związane z rozliczeniami za granicą oraz kredyt inwestycyjny denominowany na walutę wymienialną na cele nie związane z rozliczeniami z zagranicą - do 7 lat, oprocentowanie - stawka bazowa powiększona o stałą w okresie kredytowania marżę banku. Kredyty w USD stawka LIBOR 1M lub 3M w zależności od okresu odsetkowego plus 3,5% marży, (tj. aktualnie 5,3% w skali roku). Kredyty w EUR stawka EURIBOR IM lub 3M w zależności od okresu odsetkowego plus 3,5% marży, (tj. aktualnie 6,8% w skali roku) wkład własny 20%

Warunkiem dofinansowania inwestycji jest spełnienie wszystkich procedur regulaminowych wymaganych przez instytucję finansującą. Podpisany Mandat jest dokumentem informującym Ekofundusz, NFOŚiGW i WFOŚiGW o zbilansowaniu środków na realizację inwestycji i gwarantuje spełnienie podstawowego warunku rozpatrzenia przez te inwestycje wniosku o dofinansowanie.

W celu zmniejszenia ryzyka BOŚ S.A. ustala audytora, którego zadaniem jest:

- przed podjęciem decyzji kredytowej - weryfikacja wykonalności inwestycji - pod względem formalnoprawnym, techniczno-ekonomicznym, planowanych kosztów i terminowości wykonania oraz wrażliwości projektu na wpływ warunków wiatrowych

- po podpisaniu umów kredytowych - monitoring inwestycji dotyczący przebiegu realizacji, zgodności ponoszonych nakładów z harmonogramem rzeczowo - finansowym.

Koszty audytu ponosi Inwestor na podstawie umowy trójstronnej zawartej pomiędzy Inwestorem, bankiem i audytorem.

Finansowanie inwestycji towarzyszących budowie farm wiatrowych

Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Gdańsku posiada w ofercie linie kredytowe umożliwiające dofinansowanie kredytem preferencyjnym. Oferta obejmuje zakup i montaż wszystkich urządzeń związanych z ochroną środowiska takich jak: oczyszczalnie ścieków, ogrzewanie, oświetlenie, kanalizacje sanitarne, stolarka termoizolacyjna, materiały docieplające itp. Kredyty udzielane są w porozumieniu z dostrybutorami urządzeń. Produkt ten uzyskał I nagrodą w konkursie o najlepszy produkt bankowy w 2000r.

Kredyt udzielany jest na okres do 5 lat, spłata w ratach miesięcznych rozpoczyna się w następnym miesiącu po uruchomieniu środków. Wysokość oprocentowania Bank negocjuje z każdym sprzedawcą indywidualnie. Oprocentowanie jest zmienne i nie może wynosić mniej niż l %. Wyjątkowo korzystne warunki kredytu są możliwe dzięki umowom oddziałów BOŚ z blisko 800 producentami i sprzedawcami wyrobów i urządzeń służących ochronie środowiska. Ich lista pozostaje otwarta, a decyzja czy dane urządzenie rzeczywiście chroni środowisko należy do specjalistów ochrony środowiska zatrudnionych przez Bank. Kredyt jest bezgotówkowy i obejmuje 100% ceny zakupu i montażu urządzeń lub wyrobów.

Finansowanie inwestycji środkami zagranicznymi

BOŚ SA obsługuje środki zagraniczne banków lub innych instytucji finansujących przeznaczone na inwestycje proekologiczne w wysokości i na warunkach zgodnych z zasadami udzielania pomocy finansowej donatorów środków. Środki zagraniczne obsługiwane są na wyłączne ryzyko BOŚ S.A.
   WASZYM ZDANIEM

autor: Fasola (30.08.2009, 17:18:20)
Aby uzyskac dofinansowanie z zewnetrznych zrodel jak unia czy bank ochrony srodowiska trzeba najpierw wlozyc 100% wkladu wlasniego a puzniej ubiegac sie o dofinansowanie

autor: (06.08.2009, 23:56:37)
W artykule "Unia Europejska pomoże dofinansować odnawialne źródła energii" z Gazety Prawnej z dnia 12.12.2007 czytamy, że "Unia Europejska chętnie daje pieniądze na projekty elektrowni wiatrowych...", że można uzyskać dofinansowanie nawet do 85%. Jako przykład Gazeta Prawna podaje instytucje takie jak: Ekofundusz, BOŚ Czy NFOŚiGW. czy KPK. Jestem poważnie zainteresowany budową elektrowni wiatrowej - mam już własną lokalizację oraz złożyłem wniosek do Energa o warunki przyłącza. Spędziłem też sporo czasu szukając możliwości na dofinansowanie z Unii czy uzyskania preferencyjnego kredytu, nie powinno to być trudne - UE przecież rozdaje wprost pieniądze na ekologie a jej organy w Polsce ochoczo wspomogą potęcjalnego inwestora, każdy to wie, kto czyta prase. Niestety moje 2 miesięczne poszukiwania ku mojemu ogromnemu rozczarowaniu wykazały, że te możliwości istnieją jedynie w teorii. Wiecej, było to tak frustrujące, że postanowiłem moje doświadczenia opublikowac na webie, aby wywołać dyskusję WNIOSEK o okreslenie warunkow przylaczenia farmy wiatrowej do sieci elektroenergetycznej: * dokument potwierdzajcy tytul prawny wnioskodawcy (akt wlasnosci, akt dzierzawy) * plan zabudowy, plan sytuacyjny w skali 1:25000 * specyfikacja techniczna turbiny wiatrowej (zalacznik A) * wyciag ze sprawozdania z badan jakosci energii elektrycznej wytwarzanej przez turbiny wiatrowe (zalacznik B) * charakterystyka mocy turbiny wiatrowej w funkcji predkosci wiatru * planowany elektryczny i topograficzny schemat wewnetrzny farmy wiatrowej * Windtest 2004 (od producenta) Posiadamy aktualny windtest i prawidlowo wypelnione wnioski dla elektrowni wiatrowych: * Fuhrlander FL1000 (1MW) * Enercon E53 (800kW) * Enercon E40 (600kW) (konkurencyjne ceny, najtaniej w Polsce) Zapytaj o wniosek Zacznijmy od Ekofunduszu: do tej pory rzeczywiście dofinansowywał 700.000zl do 1MW zainstalowanej mocy elektrowni wiatrowej, co przy koszcie takiej elektrowni 4.2-6,2mln PLN stanowi naście procent poniesionych kosztów. To też juz zresztą tylko historia - na dzień dzisiejszy powiedziano mi w Ekofunduszu, że nie dofinansowują już energii wiatrowych. Dalsze poszukiwania prowadzą nas do: BOŚ - organu NFOŚiGW i WFOŚiGW mającego na celu udzielanie preferencyjnych pożyczek na cele związane z ekologią osobom fizycznym. Udzielają pożyczek o astronomicznej wielkości do 500.000zl na 2%. Budowa nowoczesnej elektrowni wiatrowej 1-1.5MW to około 4.2-7.5mln PLN netto. Czemu nowoczesnej? Bo zakłady energetyczne wymagają , badź lada dzień będą wymagać od inwestora Windtestów 2004 co oznacza, że tylko najnowsze konstrukcje będą w stanie dostać warunki przyłącza. Wielkość pożyczki zatem jest to 7-10% wartości inwestycji. Po drugie, aby ją uzyskać trzeba mieć albo pokrycie całej sumy w środkach płynnych albo ~ 130% jej wartości w nieruchomościach. Do kogo więc skierowana jest ta oferta? WFOŚiGW w ofercie dla firm udziela pożyczki na 3.5%, więc korzystnie, ale należy mieć pokrycie 150% wartości kredytu w nieruchomościach - jest to zatem oferta skierowana dla samorządów albo właścicieli dużej ilości nieruchomości. Zadzwoniłem do NFOŚiGW, tam odesłano mnie do WFOŚiGW, gdyż Narodowy Fundusz, jak sama nazwa wskazuje, dofinansowuje bądź kredytuje inwestycje o zasięgu i znaczeniu krajowym, nie pojedyncze inwestycje małych inwestorów. Byłem więc w punkcie wyjścia. Chwileczkę - przecież są ogromne pieniądze z RPO, ponad 950mln Euro dla kujawsko-pomorskiego. Szybka konsultacja z Toruńską Agencja Rozwoju Regionalnego pokazała mi cale morze nowych możliwości pozyskania dotacji z wielu działań stworzonych z myślą o ochronie środowiska - jednego z głównych celów UE, której członkami jesteśmy od 2005. Poszedłem więc tym tropem nastawiony na sukces. Sprawdzałem działania proponowane mi przez TARR, spędziłem kilka dni rozmawiając z kolejnymi osobami z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, aby usłyszeć od osób kompetentnych, że w kujawsko-pomorskim, gdzie mam lokalizację, RPO nie dofinansowuje budowy elektrowni wiatrowych. Aby wyrazić się jasno, środki na to przeznaczone wynoszą 0 Euro na okres 2007-2013. A dzwoniłem uporczywie mając przed nosem Gazetę Wyborczą z września 2007, gdzie pisano, że mają być dotacje w wysokości około 22mln Euro. Dla usprawiedliwienia Gazety dodam, że środki rzeczywiście miały być, ale zdecydowano w ostatniej chwili w listopadzie 2007, aby jednak nie dofinansowywać elektrowni wiatrowych a dofinansować elektrownie słoneczne. Nie trzeba być Einsteinem, aby wiedzieć, że w kujawsko-pomorskim wieje, ale świeci umiarkowanie, więc decyzja ta jest bardzo interesująca . Cóż, jeśli nie w kujawsko-pomorskim to może w pomorskim? Okazuje się, że nasze najbardziej wietrzne województwo w swojej mądrości zdecydowało nie dofinansowywać prywatnych inwestorów, jedynie projekty samorządowe. Jest dofinansowanie w łódzkim do 70% kosztów inwestycji, a w mazowieckim - do 60%. Największa pula jest w łódzkim - 9,6mln Euro na lata 2007-2013, dużo prawda? Przyjżyjmy sie jednak bliżej tej liczbie. Daje 1.6mln Euro rocznie, co oznacza dofinansowanie dwóch 1MW elektrowni w całym województwie rocznie. Przyjmując, że województwo ma około 40+ gmin a w każdej gminie średnio 2-10 potencjalnych inwestorów składa wnioski o dofinansowanie dotarło do mnie, że dostanie dofinansowania z EU bez poparcia jest tak naprawdę mało prawdopodobne. Zaledwie kilka województw zdecydowało się dofinansowywać elektrownie wiatrowe, więc można założyć, że w skali kraju będzie dofinansowanych 10MW mocy pochodzącej z turbin wiatrowych rocznie. W 2007 wg Gazety Prawnej mamy zainstalowanej 280MW mocy, w 2010 będzie to 2000MW. Czyli z około 573MW mocy, która będzie przybywać rocznie, dofinansowanej z RPO będzie aż 10MW? Czyli zakładając, że elektrownie powstają przy udziale prywatnego biznesu mamy dofinansowanie sięgające 2%. Czy tu można wogóle mówić o dofinansowaniu?

autor: (06.08.2009, 23:55:13)
W artykule "Unia Europejska pomoże dofinansować odnawialne źródła energii" z Gazety Prawnej z dnia 12.12.2007 czytamy, że "Unia Europejska chętnie daje pieniądze na projekty elektrowni wiatrowych...", że można uzyskać dofinansowanie nawet do 85%. Jako przykład Gazeta Prawna podaje instytucje takie jak: Ekofundusz, BOŚ Czy NFOŚiGW. czy KPK. Jestem poważnie zainteresowany budową elektrowni wiatrowej - mam już własną lokalizację oraz złożyłem wniosek do Energa o warunki przyłącza. Spędziłem też sporo czasu szukając możliwości na dofinansowanie z Unii czy uzyskania preferencyjnego kredytu, nie powinno to być trudne - UE przecież rozdaje wprost pieniądze na ekologie a jej organy w Polsce ochoczo wspomogą potęcjalnego inwestora, każdy to wie, kto czyta prase. Niestety moje 2 miesięczne poszukiwania ku mojemu ogromnemu rozczarowaniu wykazały, że te możliwości istnieją jedynie w teorii. Wiecej, było to tak frustrujące, że postanowiłem moje doświadczenia opublikowac na webie, aby wywołać dyskusję WNIOSEK o okreslenie warunkow przylaczenia farmy wiatrowej do sieci elektroenergetycznej: * dokument potwierdzajcy tytul prawny wnioskodawcy (akt wlasnosci, akt dzierzawy) * plan zabudowy, plan sytuacyjny w skali 1:25000 * specyfikacja techniczna turbiny wiatrowej (zalacznik A) * wyciag ze sprawozdania z badan jakosci energii elektrycznej wytwarzanej przez turbiny wiatrowe (zalacznik B) * charakterystyka mocy turbiny wiatrowej w funkcji predkosci wiatru * planowany elektryczny i topograficzny schemat wewnetrzny farmy wiatrowej * Windtest 2004 (od producenta) Posiadamy aktualny windtest i prawidlowo wypelnione wnioski dla elektrowni wiatrowych: * Fuhrlander FL1000 (1MW) * Enercon E53 (800kW) * Enercon E40 (600kW) (konkurencyjne ceny, najtaniej w Polsce) Zapytaj o wniosek Zacznijmy od Ekofunduszu: do tej pory rzeczywiście dofinansowywał 700.000zl do 1MW zainstalowanej mocy elektrowni wiatrowej, co przy koszcie takiej elektrowni 4.2-6,2mln PLN stanowi naście procent poniesionych kosztów. To też juz zresztą tylko historia - na dzień dzisiejszy powiedziano mi w Ekofunduszu, że nie dofinansowują już energii wiatrowych. Dalsze poszukiwania prowadzą nas do: BOŚ - organu NFOŚiGW i WFOŚiGW mającego na celu udzielanie preferencyjnych pożyczek na cele związane z ekologią osobom fizycznym. Udzielają pożyczek o astronomicznej wielkości do 500.000zl na 2%. Budowa nowoczesnej elektrowni wiatrowej 1-1.5MW to około 4.2-7.5mln PLN netto. Czemu nowoczesnej? Bo zakłady energetyczne wymagają , badź lada dzień będą wymagać od inwestora Windtestów 2004 co oznacza, że tylko najnowsze konstrukcje będą w stanie dostać warunki przyłącza. Wielkość pożyczki zatem jest to 7-10% wartości inwestycji. Po drugie, aby ją uzyskać trzeba mieć albo pokrycie całej sumy w środkach płynnych albo ~ 130% jej wartości w nieruchomościach. Do kogo więc skierowana jest ta oferta? WFOŚiGW w ofercie dla firm udziela pożyczki na 3.5%, więc korzystnie, ale należy mieć pokrycie 150% wartości kredytu w nieruchomościach - jest to zatem oferta skierowana dla samorządów albo właścicieli dużej ilości nieruchomości. Zadzwoniłem do NFOŚiGW, tam odesłano mnie do WFOŚiGW, gdyż Narodowy Fundusz, jak sama nazwa wskazuje, dofinansowuje bądź kredytuje inwestycje o zasięgu i znaczeniu krajowym, nie pojedyncze inwestycje małych inwestorów. Byłem więc w punkcie wyjścia. Chwileczkę - przecież są ogromne pieniądze z RPO, ponad 950mln Euro dla kujawsko-pomorskiego. Szybka konsultacja z Toruńską Agencja Rozwoju Regionalnego pokazała mi cale morze nowych możliwości pozyskania dotacji z wielu działań stworzonych z myślą o ochronie środowiska - jednego z głównych celów UE, której członkami jesteśmy od 2005. Poszedłem więc tym tropem nastawiony na sukces. Sprawdzałem działania proponowane mi przez TARR, spędziłem kilka dni rozmawiając z kolejnymi osobami z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, aby usłyszeć od osób kompetentnych, że w kujawsko-pomorskim, gdzie mam lokalizację, RPO nie dofinansowuje budowy elektrowni wiatrowych. Aby wyrazić się jasno, środki na to przeznaczone wynoszą 0 Euro na okres 2007-2013. A dzwoniłem uporczywie mając przed nosem Gazetę Wyborczą z września 2007, gdzie pisano, że mają być dotacje w wysokości około 22mln Euro. Dla usprawiedliwienia Gazety dodam, że środki rzeczywiście miały być, ale zdecydowano w ostatniej chwili w listopadzie 2007, aby jednak nie dofinansowywać elektrowni wiatrowych a dofinansować elektrownie słoneczne. Nie trzeba być Einsteinem, aby wiedzieć, że w kujawsko-pomorskim wieje, ale świeci umiarkowanie, więc decyzja ta jest bardzo interesująca . Cóż, jeśli nie w kujawsko-pomorskim to może w pomorskim? Okazuje się, że nasze najbardziej wietrzne województwo w swojej mądrości zdecydowało nie dofinansowywać prywatnych inwestorów, jedynie projekty samorządowe. Jest dofinansowanie w łódzkim do 70% kosztów inwestycji, a w mazowieckim - do 60%. Największa pula jest w łódzkim - 9,6mln Euro na lata 2007-2013, dużo prawda? Przyjżyjmy sie jednak bliżej tej liczbie. Daje 1.6mln Euro rocznie, co oznacza dofinansowanie dwóch 1MW elektrowni w całym województwie rocznie. Przyjmując, że województwo ma około 40+ gmin a w każdej gminie średnio 2-10 potencjalnych inwestorów składa wnioski o dofinansowanie dotarło do mnie, że dostanie dofinansowania z EU bez poparcia jest tak naprawdę mało prawdopodobne. Zaledwie kilka województw zdecydowało się dofinansowywać elektrownie wiatrowe, więc można założyć, że w skali kraju będzie dofinansowanych 10MW mocy pochodzącej z turbin wiatrowych rocznie. W 2007 wg Gazety Prawnej mamy zainstalowanej 280MW mocy, w 2010 będzie to 2000MW. Czyli z około 573MW mocy, która będzie przybywać rocznie, dofinansowanej z RPO będzie aż 10MW? Czyli zakładając, że elektrownie powstają przy udziale prywatnego biznesu mamy dofinansowanie sięgające 2%. Czy tu można wogóle mówić o dofinansowaniu?

Dodaj nową wypowiedź:
Autor:
Treść:
Antyspam: 9+1=
Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu ecoeurope.eu, ekoeurope.eu, ekoenergia.pl, ecoenergia.pl i portal nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przed wstawieniem komentarza, pisania EKO blogu, EKO dom.ekoenergia.pl lub korzystania z EKO czatu przeczytaj REGULAMIN FORUM DYSKUSYJNEGO/SPOŁECZNOŚCI. Naruszenia regulaminu można zgłaszać pod adresem: sekretariat@ecoeurope.eu
R E K L A M A
Polecamy: bzyk-car.pl  
Współpraca | Reklama | Linki | Kontakt
dodaj do ulubionych   ustaw jako startową

Portal internetowy: wersja 3.40
Copyright © 2000 - 2020 Ekoenergia.pl - Ecoeurope.eu
Portal Eko : Odnawialne źródła energii
Made in Poland

Realizacja: e-solution © 2006

Portal firmy "Ecoeurope.eu" sp. z o.o. o domenach: ecoeurope.eu, ekoeurope.eu, ekoenergia.pl ,ecoenergia.pl i inne będące jego własnością nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Portalu i/lub Serwisów.