HARMONY OF LIFE
BEZPŁATNY NEWSLETTER: 
     |      SZUKAJ NA PORTALU: 
Ecoeurope.eu     
CZŁOWIEK ŹRÓDŁEM DOBRANowe Niebo i Nowa ZiemiaDom.ecoeuropeHarmonia życia na co dzień
BibliotekaUzdrowiska InnowacjeInstytut SzczęściaDar.ecoeuropeVideo.ecoeurope
 
 
 

Biblioteka - Gigawat Energia - strona 3

Portal ecoeurope.eu
R E K L A M A
R E K L A M A

Energetyka jądrowa w Szwecji
(04.07.2006)
Szwecję, kraj półtora razy większy od Polski, zamieszkuje zaledwie 8,8 mln mieszkańców (2001 r.). Z uwagi na swoje położenie geograficzne i związany z tym surowy klimat, należy ona do krajów o największym zużyciu energii, w tym energii elektrycznej w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Szwecja zajmuje pod tym względem drugie miejsce w świecie za Norwegią, ze wskaźnikiem 16.678 kWh na mieszkańca (dane z 1999 r.) Tak wysokie zużycie energii elektrycznej wynika także z tego, iż Szwecja ma najtańszą energię elektryczną w krajach Unii Europejskiej. Dlatego jest ona dość powszechnie wykorzystywana do ogrzewania mieszkań - ok. 750 tys. domów korzysta z ogrzewania elektrycznego.

Węgiel wciąż najważniejszy
(04.07.2006)
Eksperci branży górniczej na świecie twierdzą, że energetyka oparta na węglu kamiennym będzie mieć w najbliższych latach coraz większe znaczenie. Za atrakcyjnością węgla względem innych paliw konwencjonalnych przemawia kilka czynników. Najważniejsze z nich to: możliwość utworzenia największego rynku pracy w branży energetycznej, tanie magazynowanie i bezpieczeństwo w przypadku ewentualnych ataków terrorystycznych. Należy również dodać, że obecne wydobycie węgla odbywa się w tych rejonach świata, gdzie sytuacja polityczna jest bardziej ustabilizowana niż ma to miejsce w przypadku największych eksploatacyjnych pól ropy naftowej lub gazu. Węgiel kamienny wydobywany jest w 50 krajach świata i wytwarza się z niego ok. 40 proc. produkowanej energii elektrycznej na świecie. Według szacunków globalne zasoby węgla kamiennego wystarczą nam przynajmniej na 200 lat, podczas gdy ropy naftowej „zaledwie” na ok. 40 lat, a gazu ziemnego na ok. 60 lat.

Szklarnia przy elektrowni
(04.07.2006)
Elektrownia „Opole”, najmłodsze „dziecko” w rodzinie polskiej energetyki zawodowej, pracuje w systemie bezodpadowym. Oznacza to, że produkcji energii nie towarzyszą olbrzymie hałdy i zwałowiska popiołu. Elektrownia ma jedynie na zbyciu olbrzymie ilości odpadowego... ciepła. I dziś jej podstawowym problemem jest to, jak ten „odpad” zamienić na pieniądze.

Energetyka jądrowa
(04.07.2006)
Japonia jest krajem niewiele większym od Polski (372,3 tys. km kw.), ale liczącym znacznie więcej mieszkańców – ok. 126,5 mln. Położona jest na czterech głównych wyspach: Honshu, Kyushu, Shikoku i Hokkaido oraz na prawie czterech tysiącach mniejszych wysepek. Wszystkie wyspy rozciągające się z północnego wschodu na południowy zachód na przestrzeni ok. 3 tys. km kw., są górami pochodzenia wulkanicznego, niektóre z nich przekraczają wysokość 3 tys. m.

Polska zaakceptowała dyrektywy: energetyczną i gazową
(04.07.2006)
Im dalej w las, tym więcej drzew. Im bliżej akcesji Polski do Unii Europejskiej tym na światło dzienne wychodzi więcej problemów. Przed referendum akcesyjnym Unię przedstawiano jako krainę wiecznej szczęśliwości, mlekiem, miodem i dotacjami płynącą. Później pojawił się obraz unijnego męża opatrznościowego, który przyjdzie i zrobi porządek ze wszystkimi od dziesięcioleci narosłymi w Polsce problemami. Dziś wszyscy już wiemy, że tak nie będzie.

Ziarno zbóż do celów grzewczych
(04.07.2006)
Organizacja Green Market Sweden wraz z Małopolską Agencją Energii i Środowiska zamierzają wprowadzić na polski rynek technologię ogrzewania gospodarstw domowych ziarnem zbóż. Jak przypuszcza specjalista ds. projektów międzynarodowych MAEŚ - pani Anna Grzybowska, metoda pochodząca ze Szwecji będzie oficjalnie sprowadzona do naszego kraju po raz pierwszy. Technologia ta stosowana jest z powodzeniem od lat w Skandynawii. Czy będzie opłacalna również i u nas okaże się po przeprowadzeniu studium wykonalności, które już wkrótce zostanie wykonane przez MAEŚ. Projekt zakłada doposażenie klasycznych kotłów na paliwa stałe w specjalne palniki umożliwiające spalanie ziarna.

Unia Europejska wysypiska
(04.07.2006)
W krajach wysokorozwiniętych, w tym także i w Unii Europejskiej, zagospodarowanie odpadów komunalnych i przemysłowych stwarza coraz większe problemy. W niektórych państwach ponad 90% śmieci trafia na wysypiska. Zgodnie z dyrektywami unijnymi wielkość ta będzie musiała ulec obniżeniu do 30%. Z kolei w Stanach Zjednoczonych co roku wytwarzane jest ponad 225 mln ton różnych odpadów. Tylko jedna trzecia tej ilości poddawana jest recyklingowi lub przerabianiu w kompostowniach. Pozostałe 150 mln ton śmieci trafia na składowiska bądź do różnego rodzaju spalarni.

Najwięcej emitują elektrownie węglowe
(04.07.2006)
W krajach wysokorozwiniętych narasta nacisk na zapewnienie ochrony środowiska naturalnego przed szkodliwym oddziaływaniem przemysłu. W ostatnich latach zaostrzono normy emisji różnych zanieczyszczeń do atmosfery.

Z wiatrem i pod wiatr, UE obniży nasze stawki VAT
(04.07.2006)
W czasach, kiedy ekologia jest szczególnie popularną dziedziną, odnawialne źródła energii znajdują liczne grono amatorów. Jednym z takich czystych źródeł energii jest wiatr. Człowiek ma z nim kontakt od wieków, zawsze też myślał, jak zagospodarować siły powstające na skutek nierównomiernego rozkładu ciśnienia atmosferycznego na powierzchni Ziemi. Powietrze nad nagrzanymi przez Słońce terenami unosi się do góry, co powoduje jego przepływanie na sąsiednie obszary. Tym samym dochodzi do spadku ciśnienia nad ogrzaną powierzchnią. Różnica ciśnień pobudza więc ruch mas powietrza.

Wierzba, wióry, kora nowoczesne kotły
(04.07.2006)
Udział biomasy – w tym szczególnie drewna – w ogólnokrajowym bilansie użytkowania pierwotnych nośników energii nie przekracza 0,5%. Znaczenie drewna jako paliwa mogłoby jednak u nas w krótkim czasie tak szybko wzrosnąć, jak w Austrii, Szwajcarii, czy Skandynawii, gdyby wydano w Polsce identyczne rządowe przepisy prawno-ekonomiczne, regulujące rozwój lokalnej energetyki. Nie tylko polskie lasy, ale możliwe do zakładania na ugorach ogromne plantacje wierzby krzewiastej itp. roślin energetycznych, czy odpady z drewna z przemysłu już dziś stawiają do dyspozycji 7-8 milionów ton omawianego, odnawialnego nośnika energii rocznie dla lokalnych ciepłowni oraz elektrociepłowni, a one wykorzystują dziś niecałe 20% tego bogactwa narodowego

Słoneczne urządzenie grzewcze
(04.07.2006)
Absorber pochłania promieniowanie słoneczne i zamienia je w ciepło. Niezamarzająca ciecz (lub inny nośnik) odprowadza uzyskane ciepło systemem rur do wymiennika ciepła, który może posłużyć do przygotowania ciepłej wody użytkowej, ogrzewania budynków czy wody w basenach. Kompletne słoneczne urządzenie grzewcze zawiera jeszcze zbiornik, regulator elektroniczny, naczynie zbiorcze, pompę obiegową oraz cały szereg innego niezbędnego wyposażenia.

Protokół z Kioto
(04.07.2006)
Postanowienia Protokołu z Kioto (1997) nakładają na poszczególne kraje obowiązek zmniejszenia emisji CO2 jako gazu wpływającego na wzrost tzw. efektu cieplarnianego na świecie. Jedną z dróg prowadzących do obniżenia emisji CO2 jest zwiększenie udziału tzw. paliw „CO2-neutralnych” w strukturze wykorzystania nośników energii pierwotnej do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Polityka zwiększania udziału paliw odnawialnych w strukturze zużycia nośników energii pierwotnej pozostaje również w zgodzie z koncepcją tzw. rozwoju zrównoważonego, która postuluje zmniejszanie zużycia paliw kopalnych w trosce o środowisko naturalne, a także o możliwość zapewnienia przyszłym pokoleniom wystarczających zasobów naturalnych.

Wiatraki w Niemczech
(04.07.2006)
W żadnym innym kraju nie pracuje tak wiele wiatraków jak w Niemczech. Nasi zachodni sąsiedzi są niekwestionowanymi mistrzami w korzystaniu z energii dostarczanej przez wiatr. Latem 2002 roku, po uruchomieniu na terenie Dolnej Saksonii kolejnego parku wiatraków (14 turbin wiatrowych), zainstalowana moc siłowni wiatrowych w Niemczech osiągnęła 10 tys. megawatów. Obecnie wzrosła już zresztą do 12 tysięcy MW. Godne podkreślenia jest tempo, w jakim Niemcy budują kolejne instalacje – od 18 MW w 1990 roku do 12 tys. MW w dniu dzisiejszym. Co więcej, Niemcy mogą się pochwalić ponad 30-procentowym udziałem w światowej produkcji prądu z energii wiatru.

Energia eko w USA
(04.07.2006)
Surowe prawo ekologiczne w zachodniej części USA, rygorystyczne obostrzenia prawne dla sektora energetycznego i rządowe limity na ceny energii spowodowały, że Amerykanie poważniej skierowali się w stronę energii odnawialnej, stanowiącej konkurencyjną alternatywę przy wytwarzaniu prądu. Wśród różnych metod pozyskiwania energii elektrycznej coraz większą rolę odgrywa wiatr. Przyczyniają się do tego nowe konstrukcje turbin o większych wydajnościach, ale też wzrastające ceny gazu i innych kopalnych nośników energetycznych. Wszystko to sprawia, że energia wiatrowa staje się coraz bardziej opłacalną. Koszt budowy elektrowni wiatrowej na terenie Stanów Zjednoczonych jest obecnie ekonomicznie porównywalne do budowy elektrowni gazowej z całą infrastrukturą, przy czym - rzecz jasna - wskaźniki ekologiczne są znacznie lepsze dla tych pierwszych.

Turbiny wiatrowe
(04.07.2006)
Od szeregu lat ze wszystkich odnawialnych źródeł energii najszybciej rozwija się energetyka wiatrowa. W roku 2001 w krajach Unii Europejskiej uruchomiono bardzo wiele elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 4500 MW. W Stanach Zjednoczonych moc tych „zielonych źródeł” wzrosła w tym czasie o 1700 MW wliczając największą farmę wiatrową świata King Mountain w Teksasie o mocy 278 MW. Dzięki nieustannemu postępowi technologicznemu koszty energii elektrycznej uzyskiwanej z „wiatru” stały się już, zdaniem Europejskiego Towarzystwa Energetyki Wiatrowej (EWEA), konkurencyjne dla nowych elektrowni węglowych. Poszukiwania nowych sprzyjających miejsc dla lokalizacji następnych farm wiatrowych objęły nie tylko odległe, opuszczone tereny lądowe, lecz także przybrzeżne strefy wód morskich.

Tłuszcze
(03.07.2006)
Prawie wszystkie, obecnie stosowane technologie przetwarzania olejów roślinnych na paliwa do silników Diesla stawiają ostre wymagania jakościowe surowcom, narzucając wysoką zawartość triglicerydów. Tymczasem nasuwa się pytanie, czy w ramach ochrony środowiska i poprawy ekonomiki obecnych procesów reestryfikacyjnych, nie należy wykorzystać przede wszystkim przepracowanych tłuszczów roślinnych, a nawet niektórych zwierzęcych?

Elektrociepłownie z kotłami na biomasę
(03.07.2006)
Elektrociepłownie z kotłami na biomasę

Węgiel
(03.07.2006)
Wysiłki naukowców zmierzające do efektywniejszego wykorzystania węgla w energetyce przynoszą nowe, obiecujące technologie. Amerykańska firma CENfuel FPU Ltd. ogłosiła wyniki swoich wieloletnich badań i eksperymentów zmierzających do opanowania procesu uzyskiwania ultra-czystego paliwa z węgla. W trakcie prób przeprowadzonych w laboratoriach oraz w instalacjach pilotowych w Europie, Azji i USA przebadano ponad 100.000 t różnych gatunków węgli. Technologia umożliwia usunięcie cząstek zanieczyszczeń mineralnych, wywołujących problemy ekologiczne i eksploatacyjne kotłów, w tym przyspieszone zużycie, obniżanie sprawności i pozostałości odpadów paleniskowych.

Spożytkować energię wiatru i wód morskich
(03.07.2006)
Od wielu lat wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Wielkiej Brytanii, mimo ich bardzo bogatych zasobów, jest ciągle mniejsze niż u kontynentalnych liderów rozwoju „zielonej” energetyki. Sytuacja w tym zakresie będzie się jednak stopniowo poprawiać w miarę urzeczywistniania śmiałych zamierzeń w północnej części kraju czyli w Szkocji. Po latach zastoju organizacyjno-decyzyjnego w angielskich kręgach politycznych i gospodarczych inicjatywę przejęli ich Szkoci, dostrzegający w wykorzystaniu energetycznego potencjału środowiska naturalnego szansę nie tylko zapewnienia czystej i coraz tańszej energii, lecz także ożywienia gospodarczego słabiej rozwiniętego regionu.

Skojarzone spalanie biomasy
(03.07.2006)
Skojarzone spalanie biomasy (via zgazowanie) w kotłach opalanych węglem zwiększa potencjalne wykorzystanie pierwszego komponentu. Innowacyjna technologia znana pod nazwą BioCoComb została zastosowana w opalanej węglem elektrowni Zeltweg w Austrii, i daje dobre wyniki eksploatacyjno-ekonomiczne.

Stawiają na gaz
(03.07.2006)
Inowrocław stoi na soli. Sól to podstawowy surowiec dla zakładów sodowych w dzielnicy Mątwy i uzdrowiska leczącego choroby górnych dróg oddechowych. Sól dała także schronienie dla gazu. Tu, w nieodległym Mogilnie, w wyługowanych podziemnych kawernach solnych zbudowano podziemne magazyny gazu ziemnego - gromadzące rezerwy tego paliwa, przesyłane gazociągami z Rosji. W samym mieście społecznym wysiłkiem - choć to dzisiaj niemodne określenie - zbudowano w ostatnich latach potężne tężnie solankowe. Trzecie w Polsce (po Ciechocinku i Konstancinie) i dziewiąte w Europie. Tutaj także działa branżowe sanatorium "Energetyk".

Słońce, woda i wiatr
(03.07.2006)
Rosnące problemy utylizacji nieodnawialnych zasobów paliw do wytwarzania energii kierują badania uczonych ku coraz szerszemu wykorzystaniu źródeł odnawialnych takich jak Słońce, woda i wiatr. Podczas gdy paliw organicznych wystarczy przy obecnym tempie zużycia jedynie na najbliższych kilkadziesiąt (gaz ziemny i ropa naftowa) do 300 (węgiel) lat, to potencjał źródeł odnawialnych jest praktycznie niewyczerpalny i wręcz nieograniczony: energia promieniowania słonecznego padającego na Ziemię w ciągu 30 minut jest dostateczna dla pokrycia potrzeb całej ludzkości w ciągu roku.

Słoma energia dla wsi
(03.07.2006)
Wzrasta rola odnawialnych nośników energii (słońca, wiatru, wody, biomasy oraz geotermii) w gospodarce światowej. Parlamenty krajów wysoko rozwiniętych podejmują uchwały, wzmacniające pozycje odnawialnych nośników energii we współzawodnictwie z konwencjonalnymi tj. węglem, ropą i gazem ziemnym. Celem tych uchwał jest ochrona środowiska i klimatu, a tu niezbędny postęp jest osiągalny jedynie przez wytwarzanie coraz większych ilości energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych nośników energii.

Nowoczesne ciepłownie na biomasę
(03.07.2006)
W listopadzie 2001 roku Zarząd Miasta i Gminy podpisał z konsorcjum Elektrim-Megadex SA i Heise & Gostkowski Sp. z o.o. umowę na realizację „pod klucz” ciepłowni na biomasę oraz przebudowę systemu cieplnego, który z racji starych instalacji i przestarzałej technologii powodował duże straty na przesyle energii. Eksploatacja kotłów wodnych zainstalowanych w latach 70. w przerobionym na kotłownię zabytkowym, XIV-wiecznym kościele, obciążała gminę opłatami karnymi za przekraczanie dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Tymczasem nowa ciepłownia na słomę o mocy 6,5 MW jest ciepłownią przyjazną środowisku, co ma szczególne znaczenie ze względu na walory turystyczne i położenie miasta w sąsiedztwie Chronionego Krajobrazu rzeki Baudy.

Wzrost zużycia gazu, kotły
(03.07.2006)
Prototyp polskiego kotła kondensacyjnego OBAM-GAZ pracuje już od 9 lat ogrzewając skutecznie dom głównego konstruktora - dr. inż. Adama Ogrodnika. Urządzenie, jak twierdzi twórca, osiąga wyższą sprawność eksploatacyjną od wszystkich konkurencyjnych gazowych pieców dostępnych na rynku. Kocioł otrzymał pozytywną opinię Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie. Prawidłowe działanie wynalazku potwierdzili również przedstawiciele Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej. Bardzo dobre parametry ekologiczne zaaprobowała Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska.

Powietrze czystrze
(03.07.2006)
Przez ostatnie cztery lata w Kongresie USA toczyły się dyskusje nad wprowadzeniem nowych ograniczeń emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu, dwutlenku węgla i rtęci z elektrowni cieplnych. Od 1 stycznia 2000r. łączna emisja SO2 z elektrowni amerykańskich ma nie przekraczać 8,95 mln ton. Od 2004 r. będą obowiązywać zaostrzone ograniczenia emisji tlenków azotu. Oczekuje się, że planowane, bardziej rygorystyczne normy jakości powietrza w zakresie zawartości ozonu i pyłów mogą wymusić dalsze redukcje dopuszczalnych ilości NOx i SO2. Z końcem 2004 r. zostaną wprowadzone przepisy ograniczające emisję rtęci, które zaczną obowiązywać w 2007 r.

Hybrydowa przyszłość
(03.07.2006)
Komercyjne instalacje równoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła lub zimna o mocy poniżej 500 kW wykorzystują w systemach klasycznych silniki, działające na zasadzie ruchu posuwisto–zwrotnego, które – przez swą niską efektywność - przez długi okres stanowiły czynnik ograniczający dalszy rozwój kogeneracji.

Potencjał biomasy
(03.07.2006)
Najlepiej rozwijającą się dziedziną w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych w Polsce jest wykorzystywanie biomasy pochodzenia roślinnego. Paliwem tym jest zazwyczaj słoma, odpady przemysłu drzewnego i celulozowo-papierniczego, a coraz częściej mówi się o specjalnych plantacjach roślin, które poza korzyścią energetyczną, dają szansę rozwoju dla lokalnego rolnictwa. Jedną z głównych zalet biomasy pochodzenia roślinnego jest zerowy bilans emisji CO2. Dwutlenek węgla jest wprawdzie wydzielany do atmosfery podczas spalania tego paliwa lecz jego emisja nie przekracza ilości, którą pobrały rośliny podczas wzrostu. Spalanie ekologicznego paliwa to również znacznie mniejsze wydzielanie lotnych związków siarki w porównaniu do węgla lub produktów ropopochodnych.

Ciepło spod ziemi
(03.07.2006)
W podkrakowskim Miechowie ruszyła kolejna pompa ciepła wykorzystująca niskotemperaturową energię cieplną, pochodzącą z gruntu. Pomysł ogrzewania budynku szkolnego za pomocą pomp ciepła to zasługa burmistrza miasta - Włodzimierza Mielusa – mówi wicedyrektor gimnazjum - Adam Pituch. Brane było też pod uwagę zastosowanie kotłów zasilanych wierzbą energetyczną, ale wizyta zainteresowanych w szkole w Sadku koło Kostrza, gdzie taki układ już pracował, sprawiła że zdecydowano się na system z pompą ciepła.

Pompy ciepła
(03.07.2006)
Coraz więcej słyszy się o stosowaniu pomp ciepła do celów ciepłowniczych w prywatnych mieszkaniach oraz obiektach użytku publicznego. Urządzenie umożliwia wykorzystanie energii cieplnej ze źródeł o niskich temperaturach poprzez proces podnoszenia potencjału cieplnego. Współczynnik efektywności pomp ciepła zależy od konkretnego modelu oraz warunków pracy. Wskaźnik wynosi nawet do 7 co znaczy, że z 1 kW włożonej energii do napędu pompy możemy uzyskać do 7 kW ciepła. Pozostałą część energii, jaką dostarcza pompa pobierana jest z tzw. dolnego źródła ciepła, które może pochodzić z powietrza, gruntu lub wody. Znane są też rozwiązania gdzie wykorzystuje się ciepło odpadowe powstałe z różnego rodzaju działalności przemysłowej lub ścieków komunalnych.
   WASZYM ZDANIEM

autor: Orłowski zygmunt (04.03.2008, 21:37:00)
Energię można tworzyć. Na przeszkodzie stoi fanatyczna wiara polskich naukowców w dogmat fizyki nazywany prawem zachowania energii. Ten dogmat można doświadczalnie unieważnić i jednocześnie także doświadczalnie można udowodnić , że energię można tworzyć. Wystarczy znaleźć stronę z opisem podstawowego doświadczenia [ http://www.nets.pl/~metozor/polpar.html ] i zapoznać się z tymi obrazkami. Naukowcy nie chcą wykonać tego doświadczenia, ponieważ nie jest ono opisane w literaturze naukowej a pozytywny jego wynik nie byłby zgodny z w / w. dogmatem o energii. Cała trudność polega na dobraniu do wagi dwu szalkowej, odpowiednich ciężarów, q: G; Q; / G = Q / które będą zdolne do wywołania ustawień szalek jak na kolejnych obrazkach. / Mnie się to udaje od 1980 r / Proponuję następujące postępowanie: osoba wskazana przez adresata zakupuje taką wagę w jakimś sklepie . Adresat poleca wykonać takie doświadczenie osobie, która nie będzie powiadomiona o celu przeprowadzenia doświadczenia. Następnie należy zaprosić jakiemuś naukowca i pokazać mu komplet tych obrazków. Prawdopodobnie ten naukowiec będzie twierdzić , że ostatni obrazek jest fałszem. Należy przeprowadzić doświadczenia w jego obecności i zapytać go co on o tym sądzi. Proponuję powyżej opisane postępowanie przeprowadzić z innymi naukowcami. Ciąg dalszy tego dziecinnie prostego eksperymentu wygląda jak poniżej: [ www.nets.pl/~metozor/prolog_metoz.html ] Zygmunt Orłowski [ metoz@wp.pl ] Wybudowany model może mieć znaczną wartość muzealną wyrażoną w walucie, jeżeli wykonawca zdoła nakłonić naukowców do zapoznania się z tym modelem. Prawdopodobnie nieudolność naukowców jest wspierana finansowo przez czynniki zainteresowane utrzymaniem wysokich cen paliw. ------------------------------------------------------- Więcej na ten sam temat :GOOGlee;metozor;index of metozor ------------------------------------------------------- Czym jest energia??? http://www.nets.pl/~metozor/fundament.html

Dodaj nową wypowiedź:
Autor:
Treść:
Antyspam: 5+2=
Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu ecoeurope.eu, ekoeurope.eu, ekoenergia.pl, ecoenergia.pl i portal nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przed wstawieniem komentarza, pisania EKO blogu, EKO dom.ekoenergia.pl lub korzystania z EKO czatu przeczytaj REGULAMIN FORUM DYSKUSYJNEGO/SPOŁECZNOŚCI. Naruszenia regulaminu można zgłaszać pod adresem: sekretariat@ecoeurope.eu
R E K L A M A
Polecamy: bzyk-car.pl  
Współpraca | Reklama | Linki | Kontakt
dodaj do ulubionych   ustaw jako startową

Portal internetowy: wersja 3.40
Copyright © 2000 - 2020 Ekoenergia.pl - Ecoeurope.eu
Portal Eko : Odnawialne źródła energii
Made in Poland

Realizacja: e-solution © 2006

Portal firmy "Ecoeurope.eu" sp. z o.o. o domenach: ecoeurope.eu, ekoeurope.eu, ekoenergia.pl ,ecoenergia.pl i inne będące jego własnością nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Portalu i/lub Serwisów.